Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

39. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 13. 5. 2008

č. 257/RMČ/2008

ke změně funkčního využití pozemku parc. č. 1342/2, 1342/3, 1342/4, 1342/5, 1342/6 a 1342/7 v kat. území Hloubětín v návaznosti na areál REKOMONT, a. s.


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se změnou funkčního využití pozemku parc. č. 1342/2, 1342/3, 1342/4, 1342/5, 1342/6 a 1342/7 v kat. území Hloubětín v návaznosti s podnětem na areál společnosti REKOMONT, a. s.

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

1. sdělit stanovisko Rady městské části Praha 14 ke změně funkčního využití pozemku parc. č. 1342/2, 1342/3, 1342/4, 1342/5, 1342/6 a 1342/7 v kat. území Hloubětín odboru územního plánu - MHMP

T: 30. 5. 2008

2. seznámit se změnou funkčního využití pozemku parc. č. 1342/2, 1342/3, 1342/4, 1342/5, 1342/6 a 1342/7 v kat. území Hloubětín v návaznosti na areál společnosti REKOMONT, a. s. Zastupitelstvo městské části Praha 14

T: 24. 6. 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS OÚR, OVD