Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

39. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 13. 5. 2008

č. 258/RMČ/2008

k úpravě směrné části ÚPn SÚ hl. m. Prahy kódů míry využití území ve funkčních plochách OB, OV a SV při ul. Budovatelská


Rada městské části Praha 14

I. n e s o u h l a s í

s návrhem úprav směrné části ÚPn SÚ hl. m. Prahy kódů míry využití ve funkčních plochách OB,OV a SV dle předložených žádostí

II. p o ž a d u j e

k úpravě směrné části ÚPn kódů míry využití funkčních ploch u ul. Budovatelská

1. předložit novou studii, která by zahrnovala všechny rozvojové plochy při ul. Budovatelská s funkčním využitím a kódy OV-E, SV-D a OB-D ( východně od ul. Budovatelské), plochy navazující na stávající rodinnou zástavbu ponechat s kódem OB-B, dodržela příslušné koeficienty KPP, KZ a zohlednila připomínky, které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto usnesení

2. předložit studii dopravního režimu křižovatky Cíglerova - Za Černým mostem s cílem posoudit stávající funkci křižovatky, s novým dopravním řešením navrženým pro výhledové období korespondující s rozvojem oblasti Na Hutích, po zprovoznění Vysočanské radiály a spojnice Ocelkova - Lipnická

3. realizovat dopravní opatření, které vyplyne z návrhu dopravní studie křižovatky Cíglerova - Za Černým mostem

III. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

sdělit stanovisko městské části Praha 14 žadatelům o úpravu směrné části ÚPn SÚ hl. m. Prahy obchodní společnosti Ekospol, a. s. i Investorsko inženýrská, a. s.

T: 20. 5. 2008

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS OÚR, OVD