Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

41. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 6. 2008

č. 292/RMČ/2008

k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s volbou přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9 dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

zajistit na nejbližším zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 volby kandidátů dle přílohy

T: 24. 6. 2008

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: OSO