Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

41. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 6. 2008

č. 293/RMČ/2008

k návrhu stanoviska městské části Praha 14 ke změně Statutu hl. m. Prahy


Rada městské části Praha 14

I. s e s e z n á m i l a

s návrhem změny Statutu hl. m. Prahy

II. s c h v a l u j e

stanovisko k návrhu změny Statutu hl. m. Prahy uvedené v příloze k tomuto usnesení

III. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

zajistit odeslání stanoviska městské části Praha 14

T: 11. 6. 2008

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: O®P