Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

41. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 6. 2008

č. 305/RMČ/2008

k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením 2 bytů o velikosti 1 + 0 z kvóty Magistrátu hlavního města Prahy


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

pořadí 2 vylosovaných žadatelů a náhradníků na přidělení 2 bytů o velikosti 1 + 0 z kvóty Magistrátu hlavního města Prahy dle odst. A) a B) přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. s c h v a l u j e

dva navržené žadatele a náhradníky na přidělení 2 bytů o velikosti 1 + 0 z kvóty Magistrátu hlavního města Prahy dle odst. A) a B) přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

III. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

předložit Magistrátu hlavního města Prahy návrh na řešení bytové situace dvou občanů městské části Praha 14 vylosovaných ve veřejném losování přidělením 2 bytů o velikosti 1 + 0 z kvóty MHMP

T: 13. 6. 2008

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS