Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

41. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 6. 2008

č. 312/RMČ/2008

k návrhu výběrového řízení na akce: "Oprava oken, výměna za plastová - Italské gymnázium, ul. Sadská 530, Praha 9" ; "Malování kuchyně a 10 tříd/vč. PVC, ZŠ Gen. Janouška 1006, Praha 9"


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

informaci o průběhu výběrového řízení a podaných nabídkách

II. s o u h l a s í

na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek s uzavřením smlouvy o dílo s firmou AQUA Sprint, s. r. o. na akci "Oprava oken, výměna za plastová - Italské gymnázium, ul. Sadská 530, Praha 9" s tím, že smlouva o dílo bude obsahovat náležitosti uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení

a

s firmou Realing service, s. r. o. na akci "Malování kuchyně a 10 tříd/vč. PVC, ZŠ Gen. Janouška 1006, Praha 9" s tím, že smlouva o dílo bude obsahovat náležitosti uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení

III. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat Ing. Karla Cekotu, předsedu představenstva a. s. Správa majetku Praha 14 o schváleném výsledku výběrového řízení a zajistit prostřednictvím SMP-14, a. s. uzavření smluv o dílo s firmou AQUA Sprint, s. r. o. na akci "Oprava oken, výměna za plastová -Italské gymnázium, ul. Sadská 530, Praha 9" a s firmou Realing service, s.r.o. na akci "Malování kuchyně a 10 tříd/vč. PVC, ZŠ Gen. Janouška 1006, Praha 9"

T: 30. 6. 2008

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS