Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

41. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 6. 2008

č. 315/RMČ/2008

k návrhu na podání žádosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod budov č. p. 10 a č. p. 13 a pozemků parc. č. 4 a parc. č. 5 vše v k. ú. Kyje při ulici Prelátská


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s podáním žádosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod budov č. p. 10 a č. p. 13 a pozemků parc. č. 4 a parc. č. 5 vše v k. ú. Kyje při ulici Prelátská se zdůvodněním veřejného zájmu v oblasti provozu veřejně prospěšné činnosti na úseku sociálních nebo humanitárních služeb

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

předložit návrh k podání žádosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod budov č. p. 10 a č. p. 13 a pozemků parc. č. 4 a parc. č. 5 vše v k. ú. Kyje při ulici Prelátská k projednání Zastupitelstvem městské části Praha 14

T: 24. 6. 2008

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSMI