Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

41. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 6. 2008

č. 316/RMČ/2008

k návrhu na zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na akci "Zřízení kašny na části pozemku parc. č. 3, k. ú. Kyje, při ul. Broumarská"


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se zahájením veřejné zakázky malého rozsahu na akci "Zřízení kašny na části pozemku parc. č. 3, k. ú. Kyje, při ul. Broumarská"

II. s c h v a l u j e

1. obsah výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu (příloha č. 2) k podání nabídky na akci "Zřízení kašny na části pozemku parc. č. 3, k. ú. Kyje, při ul. Broumarská"

2. seznam firem (příloha č. 3 - pouze v tiskové podobě), které budou obeslány poštou a obdrží výzvu k podání nabídky na realizaci akce

III. j m e n u j e

členy komisí (příloha č. 4 - pouze v tiskové podobě) pro otevírání obálek a hodnocení obdržených nabídek výše uvedené akce

IV. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit zahájení veřejné zakázky malého rozsahu akce "Zřízení kašny na části pozemku parc. č. 3, k. ú. Kyje, při ul. Broumarská"

T: 16. 6. 2008

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSMI