Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

41. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 6. 2008

č. 318/RMČ/2008

k žádosti OOA MHMP o stanovisko k pronájmu a následnému úplatnému převodu části pozemku parc. č. 1841/44 o výměře cca 55 m2, event. celého pozemku parc. č. 1841/44 v k. ú. Hloubětín


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

1. s pronájmem a následným úplatným převodem části pozemku parc. č. 1841/44 o výměře 15 m2 a 40 m2, k. ú. Hloubětín

2. s podáním žádosti o svěření části pozemku parc. č. 1841/44 o výměře cca 75 m2 v k. ú. Hloubětín do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14

II. d o p o r u č u j e

zpracovat oddělovací geometrický plán na pronájem a následný prodej celého pozemku parc. č. 1841/44 v k. ú. Hloubětín tak, aby východní hranice prodávané části pozemku vedla po vnější hranici stávajícího oplocení

III. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. zajistit odeslání stanoviska městské části Praha 14 k pronájmu a následnému úplatnému převodu pozemku parc. č. 1841/44 v k. ú. Hloubětín

T: 17. 6. 2008

2. předložit projednání žádosti o svěření části pozemku parc. č. 1841/44 o výměře cca 75 m2 v k. ú. Hloubětín na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 24. 6. 2008

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSMI