Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

41. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 6. 2008

č. 319/RMČ/2008

k žádosti o odkoupení pozemku parc. č. 923 v k. ú. Hostavice


Rada městské části Praha 14

I. n e s o u h l a s í

s prodejem pozemku parc. č. 923 v k. ú. Hostavice pí Evě Černé, bytem Rousovická 16, Praha 8, za cenu 1 100 Kč/m2

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit informování žadatelky o rozhodnutí Rady městské části Praha 14

T: 20. 6. 2008

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSMI