Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

41. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 6. 2008

č. 321/RMČ/2008

k návrhu na zveřejnění záměru na prodej a následnému uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 2815/1, k. ú. Kyje, o výměře cca 56 m2 s manžely Hykmanovými


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se zveřejněním záměru na prodej a s následným uzavřením kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 2815/1, k. ú. Kyje, o výměře cca 56 m2 s manžely Ivanou a Tomášem Hykmanovými, bytem Hodějovská 34, Praha 9 za cenu 1.700 Kč/m2

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. zajistit zveřejnění záměru na prodej části pozemku parc. č. 2815/1, k. ú. Kyje, manželům Hykmanovým

T: 12. 6. 2008

2. předložit návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku parc. č. 2815/1, k. ú. Kyje, na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 24. 6. 2008

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSMI