Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

41. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 6. 2008

č. 323/RMČ/2008

k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 2017 v k. ú. Kyje


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 2017, díl č. 52 o výměře 360 m2 v k. ú. Kyje mezi městskou částí Praha 14 a paní Martinou Jandovou, bytem U Dubečské tvrze 1664, Praha 10, za nájemné ve výši 11 Kč/m2/rok

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 2017, díl č. 52 v k. ú. Kyje s paní Martinou Jandovou

T: 20. 6. 2008

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSMI