Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

41. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 6. 2008

č. 324/RMČ/2008

k návrhu na přidělení grantových prostředků z grantového řízení městské části Praha 14 v sociální oblasti pro rok 2008


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

přidělení grantových prostředků podle přílohy č. 2, která je nedílnou součástí tohoto usnesení

II. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu městské části Praha 14 přidělení grantových prostředků podle přílohy č. 3, která je nedílnou součástí tohoto usnesení

III. u k l á d á

Mgr. Jitce Žákové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 návrh na přidělení grantových prostředků dle přílohy č. 3

T: 24. 6. 2008

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr. Jitka Žáková
Na vědomí: KS, OIA, OE, OSVZ