Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

52. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 25. 11. 2008

č. 577/RMČ/2008

k návrhu rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2009


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

1. s návrhem rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2009

s objemem příjmů
263 346,5 tis. Kč
s objemem výdajů
302 326,2 tis. Kč
běžné výdaje
222 456,2 tis. Kč
kapitálové výdaje
79 870,0 tis. Kč
financování
38 979,7 tis. Kč

 

2. s limitem objemu mzdových prostředků na platy zaměstnanců ve výši 56.500,0 tis. Kč

3. s návrhem finančního plánu zdaňované činnosti vlastního hospodaření na rok 2009 dle přílohy č. 4

4. s poskytnutím přechodné finanční výpomoci ČČK ve výši 300 000,0 Kč na úhradu provozních výdajů, která bude městské části Praha 14 vrácena v průběhu roku 2009

5. s poskytnutím přechodné finanční výpomoci Sdružení na pomoc dětem s handicapy- Motýlek ve výši 200 000,0 Kč na úhradu provozních výdajů, která bude městské části Praha 14 vrácena v průběhu roku 2009

6. s postupem při předkládání podkladů pro rozpočtové změny a úpravy a schvalování rozpočtových opatření v souladu se zákonem č. 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a ustanoveními § 89 a § 94 zákona o hl. m. Praze č. 131/2000 Sb. dle přílohy č. 3

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14
předložit návrh rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2009 na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 16. 12. 2008

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: OE