Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

52. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 25. 11. 2008

č. 586/RMČ/2008

k návrhu na uzavření darovací smlouvy k převodu předmětů z vybavení ordinací LSPP na lékaře, kteří vykonávají svou činnost pro obyvatele městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

bezúplatný převod předmětů z vybavení ordinací LSPP na základě darovací smlouvy dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě na lékaře, kteří vykonávají svou činnost pro obyvatele městské části Praha 14 ve výši 69.170 Kč

II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14
zajistit uzavření darovacích smluv dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

T: 25. 11. 2008

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: OHS, SMP-14, a. s., KS