Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

52. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 25. 11. 2008

č. 590/RMČ/2008

k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 6.021 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v č. p. 846 ulice Gen. Janouška, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s prominutím poplatků z prodlení ve výši 6.021 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v č. p. 846 ulice Gen. Janouška, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení -pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14
informovat žadatele o souhlasu s prominutím poplatků z prodlení ve výši 6.021 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v č. p. 846 ulice Gen. Janouška, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

T: 30. 11. 2008

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, žadatel