Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

52. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 25. 11. 2008

č. 598/RMČ/2008

k návrhu na ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 2548 v k. ú. Kyje výpovědí ke dni 31. 3. 2009


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s ukončením nájemní smlouvy č. 2003/OESM/0035 ze dne 10. 7. 2003 na pronájem pozemku parc. č. 2548 o výměře 628 m2 uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a panem Milanem Bělou, bytem Ronešova 1133, Praha 9 výpovědí ke dni 31. 3. 2009

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14 zajistit ukončení nájmu pozemku parc. č. 2548 výpovědí ke dni 31. 3. 2009

T: 10. 12. 2008

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSMI- oddělení majetkových dispozic