Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

52. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 25. 11. 2008

č. 601/RMČ/2008

k návrhu na uzavření dodatku č. 2 nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 56/1 v k. ú. Hloubětín


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením dodatku č. 2 nájemní smlouvy ze dne 14. 2. 1994 na pronájem pozemku parc. č. 56/1 v k. ú. Hloubětín o výměře 501 m2 za nájemné ve výši 30 Kč/m2/rok mezi městskou částí Praha 14 a panem Jaroslavem Kučerou, bytem Poděbradská 592, Praha 9 z důvodu změny výměry užívané plochy

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14
zajistit uzavření dodatku č. 2 nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 56/1 v k. ú. Hloubětín s panem Jaroslavem Kučerou

T: 30. 12. 2008

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSMI- oddělení majetkových dispozic