Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

52. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 25. 11. 2008

č. 604/RMČ/2008

k návrhu na zahájení veřejné zakázky malého rozsahu "Pěší chodník ul. Zelenečská - Kolbenova, Praha 14 - Hloubětín" k. ú. Hloubětín


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se zahájením veřejné zakázky malého rozsahu "Pěší chodník ul. Zelenečská - Kolbenova, Praha 14 - Hloubětín" k. ú. Hloubětín, která bude realizována formou zjednodušeného řízení

II. s c h v a l u j e

1. obsah výzvy (příloha č. 1 - pouze v tiskové podobě) k veřejné zakázce "Pěší chodník ul. Zelenečská - Kolbenova, Praha 14 - Hloubětín", k. ú . Hloubětín

2. seznam firem (příloha č. 3 - pouze v tiskové podobě), které obdrží výzvu k podání nabídky k výše uvedené veřejné zakázce

III. j m e n u j e

hodnotící komisi, jejíž členové jsou uvedeni v příloze č. 2 - pouze v tiskové podobě

IV. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. pověřit OSMI k vypsání veřejné soutěže na uvedenou zakázku

2. pověřit OSMI k žádosti o svěření správy nemovitosti do vlastnictví obce městské části Praha 14 pozemek parc. č. 1072/192 k. ú. Hloubětín od vlastníka nemovitosti Magistrátu HMP

T: 30. 11. 2008

Ing. Miroslav Froněk

Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSMI, KS, členové a náhradníci komise