Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

52. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 25. 11. 2008

č. 605/RMČ/2008

k návrhu vyjádření k dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území "Rekreační park U Čeňku etapa I. a III."


Rada městské části Praha 14

I. s e s e z n á m i l a

se zpracovanou dokumentací k žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území "Rekreační park U Čeňku etapa I. a III."

II. p o ž a d u j e

předloženou dokumentaci doplnit dle připomínek, které tvoří přílohu č.1 tohoto usnesení

III. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

1. sdělit stanovisko městské části Praha 14 k dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území obchodní společnosti d plus, s.r.o.

T: 1. 12. 2008

2. svolat jednání za účasti investora a projektanta k vyjasnění obsahu a rozsahu dokumentace a významných prvků návrhů

T: 15. 12. 2008

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS OÚR