Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

53. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 2. 12. 2008

č. 606/RMČ/2008

připomínky městské části Praha 14 ke konceptu Územního plánu hl. m. Prahy - 1. čtení


Rada městské části Praha 14

I. s e  s e z n á m i l a

s konceptem Územního plánu hl. m. Prahy (dále ÚPn) - 1. čtení

II. n e s o u h l a s í

1. s rozšířením kontejnerového překladiště Malešice o plochu ve stávajícím územním plánu zařazenou do výhledu a s jakýmkoliv napojením na Průmyslovou, či Objízdnou v k. ú. Kyje - tuto připomínku považuje městská část Praha 14 za zásadní

2. se zařazením západního úseku Vysočanské radiály (od komunikace Kbelské k Balabence) do územní rezervy, požaduje tento úsek zařadit do návrhu ÚPn - tuto připomínku považuje městská část Praha 14 za zásadní

3. s funkční plochou DK podél východní strany komunikace Bryksova, požaduje zachovat plochu ZL dle stávajícího ÚPn - tuto připomínku považuje městská část Praha 14 za zásadní

III. p o ž a d u j e

zahrnout a zapracovat i další připomínky do nového ÚPn, které souhrnně tvoří přílohu č.1

IV. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

1. sdělit stanovisko městské části Praha 14 ke konceptu Územního plánu hl. m. Prahy - 1. čtení zpracovateli Útvaru rozvoje hl. m. Prahy

T: 5. 12. 2008

2. seznámit členy Zastupitelstva městské části Praha 14 s tímto usnesením

T: 15.12.2008

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS OÚR