Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

53. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 2. 12. 2008

č. 607/RMČ/2008

k návrhu na stanovení paušální částky pro náhradu výdělku neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří nejsou v pracovním poměru nebo v jiném obdobném poměru na rok 2009


Rada městské části Praha 14

I. b e r e  n a  v ě d o m í

paušální částku pro náhradu výdělku neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14 na rok 2009, kteří nejsou v pracovním poměru nebo v jiném obdobném poměru dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14
zajistit předložení na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 materiál k výše uvedené věci

T: 16. 12. 2008

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS