Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

53. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 2. 12. 2008

č. 608/RMČ/2008

k návrhu na odměny pro oddávající z řad členů Zastupitelstva městské části Praha 14 pro rok 2009 a matrikářkám za zajišťování svatebních obřadů pro rok 2009


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

výši odměn pro matrikářky za zajišťování svatebních obřadů pro rok 2008 dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

II. b e r e n a v ě d o m í

výši odměn pro oddávající členy Zastupitelstva městské části Praha 14 dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

III. u k l á d á

1. Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14

zabezpečit dle bodu I. tohoto usnesení poskytování odměn matrikářkám v roce 2009 dle přílohy č. 1

T: 1. 1. 2009

2. Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14 předložit na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 návrh na výši odměn pro oddávající členy

T: 16. 12. 2008

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk, Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: KS, KT