Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

53. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 2. 12. 2008

č. 618/RMČ/2008

k žádosti OOA MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemků parc. č. 2579/6 až 2579/12 vše v k. ú. Hloubětín


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s úplatným převodem pozemků parc. č. 2579/6, 2579/7, 2579/8, 2579/9, 2579/10, 2579/11 a 2579/12 vše v k. ú. Hloubětín

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14
zajistit odeslání stanoviska městské části Praha 14 k úplatnému převodu pozemků parc. č. 2579/6 až 2579/12 vše v k. ú. Hloubětín OOA MHMP

T: 8. 12. 2008

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSMI - oddělení majetkových dispozic