Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

53. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 2. 12. 2008

č. 619/RMČ/2008

k vyhodnocení zadávacího řízení k VZMR na zpracování projektové dokumentace ke stavebním úpravám komunitního centra Hloubětínská č. 55, Praha 9, k. ú. Hloubětín


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

zprávu z jednání hodnotící komise o VZMR na zpracování projektové dokumentace ke stavebním úpravám komunitního centra Hloubětínská č. 55, Praha 9, k. ú. Hloubětín

II. r o z h o d l a

uzavřít smlouvu o dílo k VZMR na zpracování projektové dokumentace ke stavebním úpravám komunitního centra Hloubětínská č. 55, Praha 9, k. ú. Hloubětín s uchazečem Ing. arch. Jiřím Krylem, Koą»álkova 392/1a, 169 00 Praha 6, který se umístil ve výběrovém řízení na prvém místě

III. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. zajistit seznámení uchazečů zadávacího řízení k VZMR na zpracování projektové dokumentace ke stavebním úpravám komunitního centra Hloubětínská č. 55, Praha 9, k. ú. Hloubětín s rozhodnutím Rady městské části Praha 14

T: 5. 12. 2008

2. uzavřít smlouvu o dílo s vybraným uchazečem Ing. arch. Jiřím Krylem, Koą»álkova 392/1a, 169 00 Praha 6

T: 22. 12. 2008

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSMI - oddělení majetkových dispozic