Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

mimořádného jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 12. 4. 2010

č. 164/RMČ/2010

k rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku "Rekonstrukce objektu Sadská č. p. 530, Praha 9 - k. ú. Hloubětín" zadanou v otevřeném řízení dle ust. § 21 odst. 1 písm. a) zák č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

informaci o průběhu veřejné zakázky "Rekonstrukce objektu Sadská č. p. 530, Praha 9 - k. ú. Hloubětín" zadanou v otevřeném řízení podle ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění dne 26. 2. 2010 uveřejněním oznámení v ISVZ-US, evid. čísla VZ: 60042345

II. r o z h o d l a

v souladu s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

III. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

1. zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky podle ust. § 81 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, všem uchazečům

T: do 5 pracovních dnů

2. zajistit po uplynutí lhůt stanovených cit. zákonem úkony spojené s vyhotovením a uzavřením smlouvy o dílo na veřejnou zakázku "Rekonstrukce objektu Sadská č. p. 530, Praha 9 - k. ú. Hloubětín"

T: 31. 5. 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS OÚR