Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

mimořádného jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 12. 4. 2010

č. 165/RMČ/2010

k návrhu na zadání veřejné zakázky malého rozsahu " Dodání skateboardových překážek" dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb.


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu "Dodání skateboardových překážek" dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb.

II. s c h v a l u j e

5 zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na výše uvedenou zakázku dle přílohy č. 2 - pouze v tiskové podobě

III. j m e n u j e

hodnotící komisi, jejíž členové jsou uvedeni v příloze č. 3 - pouze v tiskové podobě

IV. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

zajistit realizaci veřejné zakázky

T: 15. 4. 2010

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: OŽP, OE, OSM, KS