Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

90. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 14. 6. 2010

č. 288/RMČ/2010

k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 1 + 1 z kvóty Magistrátu hlavního města Prahy


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

pořadí vylosovaného žadatele a náhradníka na přidělení bytu o velikosti 1 + 1 z kvóty Magistrátu hlavního města Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. s c h v a l u j e

navrženého žadatele a náhradníka na přidělení bytu o velikosti 1 + 1 z kvóty Magistrátu hlavního města Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

III. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

předložit Magistrátu hlavního města Prahy návrh na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 vylosovaných ve veřejném losování přidělením bytu o velikosti 1+1 z kvóty MHMP

T: 30. 6. 2010

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS