Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

90. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 14. 6. 2010

č. 293/RMČ/2010

k návrhu na úplatný převod objektů č. p. 993, 994 ulice Kpt. Stránského, Praha 9 a pozemků parc. č. 232/120, 232/119 k. ú. Černý Most do osobního vlastnictví podle zákona č. 72/1994 Sb.


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

1. realizaci úplatného převodu objektů č. p. 993, 994 ulice Kpt. Stránského, Praha 9 a pozemků parc. č. 232/120, 232/119 k. ú. Černý Most do osobního vlastnictví podle zákona č. 72/1994 Sb.

2. ponechání bytů a nebytových prostor o jejichž koupi neprojeví stávající nájemce při první nabídce zájem (podle bodu 1.1. tohoto usnesení) ve svěřené správě nemovitostí městské části Praha 14 a to po dobu trvání nájemního vztahu stávajícího nájemce či nájemců

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

předložit návrh na realizaci úplatného převodu objektů č. p. 993, 994 a pozemků parc. č. 232/120, 232/119 v ulici Kpt. Stránského k. ú. Černý Most do osobního vlastnictví podle zákona č. 72/1994 Sb. na nejbližším zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 22. 6. 2010

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS