Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

90. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 14. 6. 2010

č. 294/RMČ/2010

k návrhu na obnovení nájmu nebytových prostor v objektu č. p. 1312 ul. Tálinská, Praha 9 na dobu určitou 5 let s možností dalšího prodloužení


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

1. s obnovením nájmu nebytových prostor o celkové výměře 218 m2 s částí pozemku o výměře 39 m2 v objektu č. p. 1312 ul. Tálinská, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

2. s dobou nájmu na dobu určitou 5 let s možností dalšího prodloužení

3. se započtením finančních prostředků vložených do rekonstrukce objektu vůči nájmu formou technického zhodnocení ve výši odsouhlasené pronajímatelem, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat nájemce prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. o odsouhlasení obnovení nájmu nebytových prostor s částí pozemku v objektu č. p. 1312 ul. Tálinská, Praha 9 a uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 5 let

T: 30. 6. 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., OSM, nájemce