Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

90. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 14. 6. 2010

č. 300/RMČ/2010

k návrhům obecně závazných vyhlášek hl. m. Prahy ve věci regulace umístění loterií a jiných podobných her a místních poplatků za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

1. s doplněním 3 provozoven nacházejících se na těchto místech: v ul. Chlumecká na pozemku parc. č. 72 a dvě provozovny v ul. Chlumecká na pozemku parc. č. 237/9 vše v k. ú. Černý Most do návrhu obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry

2. s návrhem obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat Magistrát hl. m. Prahy odbor daní, poplatků a cen o stanovisku Rady městské části Praha 14 k návrhům obecně závazných vyhlášek ve věci místních poplatků a regulace umístění VHP a jiných technických zařízení

T: 15. 6. 2010

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: OE