Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

90. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 14. 6. 2010

č. 301/RMČ/2010

k návrhu na vyhlášení "Programu prevence nádorového onemocnění prsu" pro obyvatelky městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

vyhlášení "Programu prevence nádorového onemocnění prsu" pro obyvatelky městské části Praha 14 dle přílohy č. 1

II. p o v ě ř u j e

vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví Mgr. Davida Beňáka a vedoucí oddělení sociální prevence a sociálně právní ochrany mládeže Bc. Danu Hladíkovou k podepisování darovací smlouvy mezi městskou částí Praha 14 a žadatelkami o poskytnutí finančního příspěvku v max. výši 300 Kč, která je součástí přílohy č. 1

III. u k l á d á

Mgr. Jitce Žákové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

zajistit vyhlášení "Programu prevence nádorového onemocnění prsu" pro obyvatelky městské části Praha 14

T: 17. 6. 2010

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14

zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr. Jitka Žáková
Na vědomí: OSVZ, OE