Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

90. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 14. 6. 2010

č. 302/RMČ/2010

k návrhu na poskytnutí grantových prostředků v sociální oblasti pro rok 2010 a podpory základních škol zřízených městskou částí Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

poskytnutí grantů dle přílohy č. 1

II. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu městské části Praha 14 schválit poskytnutí grantů dle přílohy č. 2

III. u k l á d á

Mgr. Jitce Žákové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

1. předložit materiál na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 22. 6. 2010

2. zajistit uzavření smluv mezi městskou částí Praha 14 a žadateli o grant dle přílohy č. 1 o poskytnutí grantu

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14

zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Mgr. Jitka Žáková
Na vědomí: OSVZ, OE, KS