Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

90. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 14. 6. 2010

č. 303/RMČ/2010

k projektu "MČ Praha 14 - zavádění místní Agendy 21 jako nástroje pro zajištění aktivní participace veřejnosti a zvyšování efektivity samosprávných činností"


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

1. s podáním žádosti o podporu projektu „MČ Praha 14 - zavádění místní Agendy 21 jako nástroje pro zajištění aktivní participace veřejnosti a zvyšování efektivity samosprávných činností“ v rámci 4. výzvy Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí

2. se závazkem spolufinancování projektu ve výši minimálně 10 % z celkových uznatelných nákladů projektu

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

předložit návrh k uvedenému projektu na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 22. 6. 2010

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14

zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS OÚR