Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

90. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 14. 6. 2010

č. 304/RMČ/2010

k vyhodnocení veřejné zakázky "Dokončení rekonstrukce školního hřiště ZŠ Chvaletická č. p. 918, Praha 9, k. ú. Hloubětín" zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 21, odst., 1 písm. f) zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

informaci o průběhu veřejné zakázky "Dokončení rekonstrukce školního hřiště ZŠ Chvaletická č. p. 918, Praha 9, k. ú. Hloubětín", zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení

II. r o z h o d l a

v souladu s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky podle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

III. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

1. zajistit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky podle ust. § 81, odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění všem dotčeným uchazečům

T: do 5 pracovních dnů

2. zajistit po uplynutí lhůt stanovených cit. zákonem úkony spojené s vyhotovením a uzavřením smlouvy o dílo na veřejnou zakázku "Dokončení rekonstrukce školního hřiště ZŠ Chvaletická č. p. 918, Praha 9, k. ú. Hloubětín"

T: 7. 7. 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS OÚR, OŠ, OE