Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

90. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 14. 6. 2010

č. 305/RMČ/2010

k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu "Víceúčelové hřiště s umělým povrchem Hostavice, areál zámeckého parku, parc. č. 145, Praha 9, k. ú. Hostavice"


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

informaci o průběhu veřejné zakázky malého rozsahu "Víceúčelové hřiště s umělým povrchem Hostavice, areál zámeckého parku, parc. č. 145, Praha 9, k. ú. Hostavice"

II. r o z h o d l a

v souladu s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky podané společností SWIETELSKY stavební s. r. o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, která se umístila na prvém místě - viz příloha č. 1 - pouze v tiskové podobě

III. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

1. informovat uchazeče o výsledku výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu "Víceúčelové hřiště s umělým povrchem Hostavice, areál zámeckého parku, parc. č. 145, Praha 9, k. ú. Hostavice"

T: 18. 6. 2010

2. uzavřít smlouvu o dílo s vybraným uchazečem

T: 25. 6. 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS OÚR