Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

90. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 14. 6. 2010

č. 306/RMČ/2010

k návrhu na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení optické sítě Pragonet do pozemků parc. č. 931, 933, 939/1, 940/3 a 1014, k. ú. Hostavice


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy (příloha č. 6) o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení optické sítě Pragonet do pozemků parc. č. 931, 933, 939/1, 940/3 a 1014, k. ú. Hostavice, se společností T-Systems Czech Republic, a. s., se sídlem Na Pankráci 1685/17, 19, Praha 4

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení optické sítě Pragonet do pozemků parc. č. 931, 933, 939/1, 940/3 a 1014, k. ú. Hostavice

T: 31. 7. 2010

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSM