Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

90. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 14. 6. 2010

č. 309/RMČ/2010

k návrhu na zahájení jednání o vypořádání spoluvlastnických vztahů k pozemkům zapsaným na LV 2003 v k. ú. Černý Most


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se zahájením jednání o vypořádání spoluvlastnických vztahů k pozemkům zapsaným na LV 2003 v k. ú. Černý Most se spoluvlastníky pozemků zastoupenými p. Adolfem Mayerem, bytem Ledvinova 1718/20, Praha 4

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit zahájení jednání o vypořádání spoluvlastnických vztahů k pozemkům zapsaným na LV 2003 v k. ú. Černý Most se spoluvlastníky pozemků

T: 20. 6. 2010

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSM