Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

90. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 14. 6. 2010

č. 311/RMČ/2010

k návrhu na ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 1760, díl č. 12 o výměře 480 m2 v k. ú. Kyje dohodou


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

1. s ukončením nájemní smlouvy č. 99/OSM/0043 ze dne 12. 5. 2004 na pronájem části pozemku parc. č. 1760, o výměře 480 m2, díl 12 v k. ú. Kyje s paní Hanou Postráneckou, bytem Generála Janouška 900/15, Praha 9, dohodou ke dni 30. 6. 2010

2. s prominutím dlužné smluvní pokuty na nájemném za pronájem pozemku parc. č. 1760, o výměře 480 m2, díl 12 v k. ú. Kyje (viz příloha k usnesení - pouze v tiskové podobě)

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření dohody o ukončení nájmu části pozemku parc. č. 1760, o výměře 480 m2, díl 12 v k. ú. Kyje s paní Hanou Postráneckou

T: 30. 6. 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSM, OE