Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

90. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 14. 6. 2010

č. 314/RMČ/2010

k návrhu na revokaci usnesení č. 232/RMČ/2010 ze dne 4. 5. 2010 a k zveřejnění nového záměru a následného uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 737/4 v k. ú. Hloubětín


Rada městské části Praha 14

I. r e v o k u j e

usnesení č. 232/RMČ/2010 ze dne 4. 5. 2010 v plném rozsahu

II. s o u h l a s í

1. se zveřejněním záměru a následným uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 737/4 v k. ú. Hloubětín o výměře 1 m2 za účelem umístění přenosné reklamní tabule na období od 1. 7. do 30. 9. 2010 mezi městskou částí Praha 14 a panem Jaroslavem Nestrem, podnikajícím jako fyzická osoba, bytem Vrąovická 866/3 Praha 10

2. se zveřejněním záměru a následným uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 737/4 v k. ú. Hloubětín o výměře 5 m2 za účelem umístění a provozování letní předzahrádky na období od 1. 7. 2010 do 30. 9. 2010 mezi městskou částí Praha 14 a panem Jaroslavem Nestrem, podnikajícím jako fyzická osoba, bytem Vrąovická 866/3 Praha 10

III. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit zveřejnění záměrů a následné uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 737/4 v k. ú. Hloubětín s panem Jaroslavem Nestrem

T: 30. 6. 2010

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSM, OE