Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

101. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 11. 2010

č. 597/RMČ/2010

k návrhu na souhlas s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor  v objektu č. p. 652 ulice Splavná, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č.j.: 29/SMP/10 ze dne 29. 7. 2010 v objektu č. p. 652 ul. Splavná, Praha 9, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu č. p. 652 ul. Splavná, Praha 9 dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

T: 30. 11. 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., OSM