Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

101. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 11. 2010

č. 598/RMČ/2010

k návrhu na schválení ceny za ubytování a služby s ním spojené a ubytovacího řádu v ubytovně Sadská 530, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

1. částku za ubytování ve výši 80 Kč/m2 měsíčně
2. náklady na služby - paušál na 1 lůžko ve výši 2.500 Kč
3. úhradu za amortizaci vybavení ubytovny ve výši 1.070 Kč měsíčně
4. ubytovací řád v ubytovně dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. p o v ě ř u j e

Ing. Evu Bažilovou, ředitelku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s.

uzavíráním ubytovacích smluv s objednateli s cenou za ubytování na jedno lůžko ve schválené měsíční výši. Nedílnou součástí ubytovací smlouvy bude ubytovací řád.

III. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat Ing. Evu Bažilovou, ředitelku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. o schválení ceny za ubytování a služby s ním spojené a o schválení ubytovacího řádu v ubytovně Sadská 530, Praha 9

T: 31. 12. 2010

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, OŠ