Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

101. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 11. 2010

č. 606/RMČ/2010

k návrhu na poskytnutí finančního daru pro Sportovní klub NEPTUN, občanské sdružení


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

1. poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč pro SK NEPTUN, o. s., který bude použit jako příspěvek na financování akce "Vánoční cena Prahy" konané ve dnech 3. 12. 2010 až 5. 12. 2010

2. darovací smlouvu uvedenou v příloze č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

zajistit uzavření darovací smlouvy mezi městskou částí Praha 14 a SK NEPTUN, o. s.

T: 16. 11. 2010

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS, OE