Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

101. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 11. 2010

č. 608/RMČ/2010

k návrhu na vyhodnocení zjednodušeného zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce "Pojištění nemovitého a movitého majetku, zásob, přerušení provozu, přepravy, odpovědnosti zaměstnanců a odpovědnosti za škodu městské části Praha 14"


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

zprávu o posouzení a hodnocení uchazečů k podlimitní veřejné zakázce "Pojištění nemovitého a movitého majetku, zásob, přerušení provozu, přepravy, odpovědnosti zaměstnanců a odpovědnosti za škodu městské části Praha 14" realizované formou zjednodušeného řízení

II. r o z h o d l a

v souladu s doporučením hodnotící komise o pořadí hodnocených nabídek dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

III. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

1. zajistit seznámení uchazečů s rozhodnutím zadavatele

2. zajistit uzavření smlouvy s uchazečem, který se umístil na prvním místě

T: 15. 11. 2010

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS