Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

101. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 11. 2010

č. 609/RMČ/2010

k návrhu na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2010/KS OÚR/009 na akci "Víceúčelové hřiště s umělým povrchem Hostavice, areál zámeckého parku, parc. č. 145, Praha 9, k. ú. Hostavice"


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2010/KS OÚR/009 na akci "Víceúčelové hřiště s umělým povrchem Hostavice, areál zámeckého parku, parc. č. 145, Praha 9, k. ú. Hostavice" - ukončení smlouvy dohodou dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

zajistit uzavření dodatku č. 2 dle bodu I. tohoto usnesení

T: 15. 11. 2010

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS - OÚR