Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

101. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 11. 2010

č. 612/RMČ/2010

k návrhu na zadání podlimitní veřejné zakázky "Ostraha objektů městské části Praha 14" ve zjednodušeném řízení


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se zadáním výzvy na podání nabídek k podlimitní veřejné zakázce "Ostraha objektů městské části Praha 14", která bude realizována ve zjednodušeném podlimitním řízení dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

II. s c h v a l u j e

5 zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku; seznam zájemců je uveden v příloze č. 2 - pouze v tiskové podobě

III. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14

zajistit zveřejnění výzvy k podání nabídek a jejich hodnocení

T: 31. 12. 2010

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: KS, OHS