Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

2. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 12. 2010

č. 33/RMČ/2010

k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v nebytových prostorách v objektu č. p. 740 ulice Bryksova, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením podnájemní smlouvy na část nebytových prostor o výměře 20 m2 v objektu č. p. 740 ul. Bryksova, Praha 9, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat nájemce prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., o odsouhlasení uzavření podnájemní smlouvy v nebytových prostorách v objektu č. p. 740 ul. Bryksova, Praha 9

T: 15. 12. 2010

 

 

 

 

 

Bc. Radek Vondra Ing. Břetislav Vodák
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP-14, a. s., OSM, nájemce