Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

2. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 12. 2010

č. 37/RMČ/2010

plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. - 3. čtvrtletí roku 2010


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

1. plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Praha 14 za 1. - 3. čtvrtletí roku 2010

příjmy
290.001,45 tis. Kč
výdaje
283.345,13 tis. Kč
z toho:
kapitálové
48.271,43 tis. Kč
běžné
235.073,70 tis. Kč
financování
- 6.656,32 tis. Kč
 
 

 

2. plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. - 3. čtvrtletí roku 2010 s hrubým hospodářským výsledkem ve výši 32.816 tis. Kč

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 informaci o plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. - 3. čtvrtletí roku 2010

T: 21. 12. 2010

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Radek Vondra Ing. Mgr. Lucie Svobodová
starosta městské části Praha 14

zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OE