Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

2. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 12. 2010

č. 38/RMČ/2010

Rozpočtové provizorium finančního hospodaření městské části Praha 14 na rok 2011


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

1. s návrhem Zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria městské části Praha 14 na rok 2011 do výše maximálně jedné dvanáctiny schváleného rozpočtu na rok 2010 v každém měsíci období rozpočtového provizoria dle přílohy č. 1

2. s návrhem rozpočtového provizoria pro 1. čtvrtletí roku 2011 dle přílohy č. 2

3. s poskytnutím přechodné finanční výpomoci ČČK ve výši 300.000 Kč, Sdružení na pomoc dětem s handicapy Motýlek ve výši 200.000 Kč a občanskému sdružení Jahoda ve výši 200.000 Kč na úhradu provozních výdajů, která bude městské části Praha 14 vrácena v průběhu roku 2011

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

předložit návrh zásad rozpočtového provizoria finančního hospodaření městské části Praha 14 na rok 2011 k projednání Zastupitelstvu městské části Praha 14

T: 21. 12. 2010

 

 

 

 

 

 

Bc. Radek Vondra Ing. Mgr. Lucie Svobodová
starosta městské části Praha 14

zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: odbory úřadu, příspěvkové organizace