Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

2. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 12. 2010

č. 39/RMČ/2010

k návrhu na otevření kontokorentního úvěru na rok 2011 u PPF banky, a. s. ve výši 10 000 tis. Kč


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s návrhem na otevření kontokorentního úvěru na rok 2011 u PPF banky, a. s. ve výši 10 000 tis. Kč

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

předložit návrh na otevření kontokorentního úvěru na rok 2011 u PPF banky, a. s. Zastupitelstvu městské části Praha 14

T: 21. 12. 2010

 

 

 

 

 

 

Bc. Radek Vondra Ing. Mgr. Lucie Svobodová
starosta městské části Praha 14

zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OE